این عمل جداسازی در محیط بازی سریعتر و در محفظه اسیدی کندتر تا در گوشه و کنار خنثی شکل میگیرد. آب اکسیژنهای که در داروخانهها به نام آب اکسیژنه رقیق فروخته میشود محلولی هست از آب اکسیژنه در آب که در 100 قسمت آن سه قسمت آب اکسیژنه میباشد و نظیر آب بیرنگ و بیبوست و مزه تلخی دارد و پاره ای اسیدی است. خواص پاککنندگی لکهها، برطرفکننده میکروبهای دهان و سفیدکننده دندانها از دیگر کاربردهای آن است. از مهمترین کاربرد های آن در خصوص خاصیت بوگیری آن می قدرت به به کار گیری از آن در هنگام فعالیت برروی آسیب ها به جهت از در میان بردن بوی بد آن ها اشاره کرد. بنابراین زمان به کار گیری از این محلول مراقب باشد تا تماس پوستی یا استنشاق رخ ندهد که در این رخ خطرات زیادی را به جهت شما آب اکسیژنه را در چه ظرفی حفظ می کنند ساخت می کند. محلول های آب اکسیژنه خوراکی تا غلظت 9% برای تن بی خسارت می باشند و سمیت خاصی ندارند. ما می توانیم از تقطیر در خلاء بر محلول ذکر شده به کار گیری نماییم تا آب اکسیژنه به دست آید. برای این خواسته آب اکسیژنه ۳۵ % را به نسبت ۱ به ۱۰ اصلی آب ادغام می کنیم. همین ماده اهمیت خلوص 30% الی 70% در صنعت های متفاوت و غذایی آیتم به کار گیری قرار می گیرد. به عبارتی طور که ذکر کردیم غلظت این ماده متنوع است و در صنایع مختلف از این محلول اهمیت غلظت های متعدد در مجزاسازی ی آب اکسیژنه واکنش دهنده کدام است به کارگیری می شود. برای داده ها بیستر میتوانید به نوشته ضدعفونی کننده صنعت های ایجاد مواد شوینده و آرایشی بهداشتی مراجعه کنید. چنانچه بر بر روی محلول آب قدری از اجسام استوار کننده مثل اسید فسفریک ، اوره ، اسید بنزوئیک و نظیر آن‌ها بیافزایند، فعالیت تخریب کند میگردد.

ایندکسر