نحوه عملکرد این مواد به طور کلی به رخ تولید مشکل در واکنش های ایجاد رسوب ها می باشد ، این مواد اساسی توجه به رخ و ساختار خاصشان مانع از واکنش یون های فلزی در اب می شوند و یا این که سرعت آن ها را کاهش می دهند. به عبارت دیگر آنتی اسکالانت نوعی حلال می باشد که به خواسته پاکسازی و از دربین بردن مواد شیمیایی موجود در غشاهای دستگاه تصفیه آب ، که سخت شده اند ، به کارگیری می شود .ریشه کلمه آنتی اسکالانت ،Scaling و anti scaling می باشد که به مفهوم پوسته و ضد پوسته شدن یا این که ضد مشقت بار شدن می باشد . پخش نمودن یا معلق کنندگی , آنتی اسکالانت اسیدی بضاعت و توان برخی از آنتی اسکالانتها در جذب شدن روی کریستال ها یا ذرات کلوئیدی می باشد و یک بار آنیونی بالایی را القا کردن می باشد که به انقطاع نگه داشتن کریستال ها می انجامد. آنتی اسکالانت Genesys یک جنس فسفاته غلیظ می باشد که برای دوری از تشکیل رسوبات فلزات سه ظرفیتی چون آلومینیوم، منگنز و آهن مناسب میباشد و باعث کاهش شستشو یا این که تعویض ممبران میشود. بازدارندگی در آستانه تشکیل رسوب:آنتی اسکالانت کار کشته می باشد که محلول هایی فوق اشباع از نمکهای اندک محلول را مراقبت کند. آنتی اسکالانت ها بر اساس اساس تشکیل دهنده خود فعالیت در دست گرفتن تشکیل رسوب کربنات کلسیم در حالت LSI و S&DSI مثبت و کنترل تشکیل سایر رسوبات (سولفات ها ، فلوئورید ، سیلیس و …) در شرایط SR بیشتر از ۱۰۰ SEO را بر بر روی ممبرین های اسمز معکوس بر عهده دارا‌هستند . بر بر روی غشای ممبرین دستگاه تصفیه آب رسوب می‌نمایند . بر بر روی سطح المانهای پلیمری اسمز معکوس، در پروسه پیش تصفیه به جریان آب طعام تزریق میشود. از انجا که به طور طبیعی در آب محل ورود دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، نمکهای محلول وجود دارااست و همین نمکها سبب ساز تولید رسوب و نهایتا گرفتگی روزنه های ممبرانهای دستگاه تصفیه آب می شود ، لذا به کارگیری از آنتی اسکالانت یا این که سایر ترکیبات شیمایی برای حذف و از بین بردن این رسوبات در دستگاه تصفیه آب اضطراری به لحاظ می رسد.به طور عموم ، ترکیباتی مانند کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرونیوم و … میزان بیش تر کردن آنتی اسکالانت یا این که به عبارتی ماده ضد رسوب زا در دستگاه تصفیه آب بستگی به دست اندرکاران متععدی دارد. همین ماده به جهت از دربین بردن جامدات موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین شرایطی خوب تر است از آنتی اسکالانت های فسفاته استفاده شود که کربوکسیلیک ها و رسوبات فسفاته را تا حد زیادی از دربین می برند.

ایندکسر