بسته به ساختار داخلی شیر سلونوئیدی، انقطاع یا وصل شدن جریان الکتریکی، سبب ساز باز یا بسته شدن مسیر عبور سیال می شود. ما در تیم پرشین ابزار سعی کردیم گونه های شیر برقی را در کنار تعریف‌و‌تمجید و اجزای داخلی آن را باز‌نگری کنیم. 5- تنوع همین شیرها از حیث مواد به فعالیت رفته به جهت ساخت سبب ساز شده تا هم در برابر اشکال مواد خورنده مقاوم باشند نیز در برابر جریان های فشار قادر به خوبی کار خویش را انجام دهند. در واقع اجزای شیر را در خویش جای شیر برقی 3 راهه میدهد. در صورت قطع جریان الکتریکی، نیروی مغناطیسی صفر شده و نیروی جاذبه فنر، هسته را به موقعیت نخستین گشوده می گرداند. امید هست اطلاعات و مطالب ذکر شده در این نوشته، برای شما دوستان خوب مفید واقع شده باشد. در این وضعیت خاص پورت 1 مسدود بوده و جریان سیال از مسیر پورت 2 وارد و از پورت 3 بیرون می شود. کاربرد یگانه هر شیر برقی از روش مدار عملکردش معلوم می شود. به طور نمونه صورت زیر مربوط به یک شرایط یگانه در عملکرد یک شیر برقی می باشد حساس تماشا همین شکل مشخص و معلوم می شود که این شیر با 3 پورت می باشد. و پورت های مسدود مهم نشانه T معین می شوند. شیرهای برقی در هر جایی که نیاز به در دست گرفتن اتومات جریان سیال باشد مورد استعمال قرار می گیرند. اُوِرراید دستی: این خصوصیت در هنگام راهاندازی، آزمایش، تعمیر و محافظت و جدا شدن الکتریسیته باعث ایجاد ایمنی و راحتی اکثر میگردد. بدین ترتیب در حالتی که جریان الکتریکی سلونوئید صفر باشد، نیروی جاذبه فنر، هسته را در سمت خارج سلونوئید نگه می‌دارد و مهم اعمال جریان الکتریکی و تولید میدان مغناطیسی، هسته به سمت داخل سلونوئید حرکت می کند. اصلی وصل شدن جریان الکتریکی به سلونوئید یا این که کویل، میدان مغناطیسی در آن ایجاد می شود. در داخل این مربع تعداد پورت های شیر و همینطور مسیرهای عبور سیال در آن وضعیت یگانه به صورت فِلِش نمایش داده می شود. هر یک از حالت های عملکرد شیر بوسیله یک طرح مربعی صورت اکران دیتا می شود. در شکل زیر چندین از نمادهای عملگرهای شیر های برقی سناریو دیتا شده است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه شیر برقی ظرفشویی سامسونگ بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر