به طور متناقض، تشخیص مشکلات جهانی در مقیاس تبارک چندان مشقت بار نیست؛ بااینحال، کمتر آن‌ها به جهت مدیر کردن خوب تر آنان به جهت تیمهای دانشجویی و به جهت اجرا اهمیت دارایی محدود یک معضل است. آن‌ها همچنین فرصتی برای عمل بر روی اجرای خلاقانهترین ایدهها و پروژهها فراهم میکنند. انتخاب: در این مرحله بایستی اعضای مجموعه منابع کلیدی خود را انتخاب کرده و آغاز به انجام پروژه دانشجویی کنند؛ همچنین باید اعتنا داشته باشند که نکاتی همچون فعالیت گروهی، ایجاد مصنوعات، به کارگیری از فناوری موجود و کاربردی بودن پروژه به جهت دیگران در بطن پروژه وجود داشته باشد. جستجو: در همین مرحله افراد گروه بایستی به دنبال منابع اعتبار و گزینه اعتماد به جهت انجام پروژه خویش باشند. اول این‌که افراد خودشان به انجام پروژه دانشجویی بپردازند و کل روند را خودشان انجام دهند خط مش دوم به جهت آن عدهای از دانشجویان میباشد که وقت به اندازه برای انجام این پروژهها را ندارند و به تیمهای دیگر تحویل می‌دهند که برای آنها انجام بدهند. موسسه پژوهشی اسکوپوس با 11 سال سابقه غالب در حوزه تدریس انجام انتها نامه، نوشته و پروژه های دانشجویی در خدمت دانشجویان عزیز درون و بیرون از میهن به جهت پایان نامه، پروپوزال، سمینار، تحقیق و پروژه های دانشجویی و همچنین تنظیم مقالات کلاسی، مروری، علمی پژوهشی، ISC و ISI در کلیه مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. جداسازی تحلیل: پس از اتمام و انجام پروژه دانشجویی باید اعضای مجموعه به بررسی و جزء‌جزء‌کردن پروژه بپردازند و آزمون نادرست انجام دهند تا از صدق آن اطمینان پیدا کنند؛ برای مثال دانشجویانی که پروژه برنامه نویسی دارا‌هستند و دارای برنامه متلب این پروژه دانشجویی را انجام می‌دهند می بایست بعد از آن از انجام پروژه متلب آن را در رابط کاربریهای گوناگون تست نمایند تا از انجام پروژه دانشجویی خویش مطمئن شوند. دانشمندان بزرگ نیز بر این عقیدهاند که پروژهای دانشجویی نسبت به تدریس مستقیم تأثیر مثبت بیشتری بر پیشرفت تحصیلی علم آموزان دارد؛ همچنین همین نظریه را مطرح کردهاند که دانشآموزان بایستی قبل از این که وارد گوشه و کنار فعالیت و اداری بشوند از قبل مهارت و علم اولیه لازم را داشته باشند تا سبب ساز تقویت خروجی دانشگاهها باشیم و از سردرگمی و بیکاری اشخاص بعد از اتمام تحصیل جلوگیری کنیم. در انجامدادن پروژههای دانشجویی دو انجام پروژه دانشجویی لینوکس رویکرد وجود دارد. سایت حامی ورکس در همین زمینه نیز فعال می باشد و تاکنون در انجام تعداد متعددی از پروژههای دانشجویی به دانشجویان یاری کرده است. دارای دقت به مطالبی که گفته شد، پروژههای دانشجویی در یادگیری مفهومی مضاعف تأثیرگذار است؛ حتی بعضی از این پروژهها به جهت دوران خود و جامعه مفید واقع شده ولی بعضاً شرایطی که در بالا گفته شد را ندارند. همین بخش از خدمات در راستای یاری به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به جهت انجام پروژهای دانشجویی اعم از پروژههای درسی و پایان تحصیلی و بیرون شدن از سر درگمی آنها تدوین شده است.

ایندکسر