برای مدرن شدن ، زیرک باشید ، زیرک باشید و سریع بروید
با حمایت: مدیر عامل شرکت تام بارتون در مورد چگونگی تبدیل کانتینرها به فناوری ایده آل برای نوسازی زیرساخت های فناوری اطلاعات صحبت می کند.


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>