می‌نمایند پس از اتمام روز ، مدیریت بازی به جهت تک تک اعضا رای گیری می‌کند تا کسی که عمده ظن به مافیا بودن او میرد را پیدا کرده و حساس رای گیری او را اخراج کنند. اشخاصی که تقلب یا این که تخلف کنند اخراج میکند. در بخش شب اول تمامی بازی کنان با بستن دیده ها اصطلاحا به خواب میروند آنگاه حیاتی دستور مدیر ابتدا مافیا از خواب بیدار میشوند و حیاتی همدیگر مشورت می کنند که چه کسی را از بازی حذف کنند ( اصطلاحا به چه کسی شلیک کنند) و اما موردها بخش اعظم که بعدا در موردش مفصل سخن میکنیم. در این بازی بازیکنان هیچ زمان نمیمیرند و نظیر بازی Mafia ریسک از دست دادن بازیکنان در همان مرحله اولیه وجود ندارد. در روز شهروندان همت می کنند با گوش دادن به سخن های افراد مافیا را تخیص دهند و مافیا هم عملکرد می نمایند تا شهروندان را به غلط بیاندازند تا حیاتی رای گیری آنان را حذف کنند. از دربین بردن شهروندان تا وقی کاملا به شهر مسلط شوند . در آغاز بازی پس از پخش نمودن رندوم نقش ها توسط گرداننده ی بازی، همگی ی شهر چشمان خود را می بندند ( میخوابند ) و مافیا بیدار می شوند تا یکدیگر را بشناسند. سپس حیاتی گشوده شدن چشمان کل شهر، بازی مافیا آغاز می شود. ریسکی که می تواند میلیون ها پول به جهت شما به ملازم داشته باشد و یا به نابود شدن شما بی انجامد. در شروع بازی ، به هر بازیکن مخفیانه نقشی دیتا می‌شود . به طور مخفیانه از هر نقش میخواهد که بازی خویش را انجام دهد. از طرفی ممکنه اشخاص کناریش مافیا باشن، پس مهم همین کار علاوه بر اینکه طعام لطف به مافیا به جهت ترور میده، اهمیت ترور شدنش در حق مجموعه شهروند هم ظلم میکنه. بازی در همان شهر Lost Heaven جریان داراست که در این تیتر دستخوش تغییر متعددی شده و علاوه بر ارتقای گرافیکی نقشه، در بخش مرکز شهر ساختمانهای بلندی نیز بیشتر شده است. زمانی که تمامی افراد مافیا تا آخری نفر بوسیله شهروندان شناسایی و مهم رای گیری از شهر اخراج شود . همین شرکت‌ کنندگان نقش خاصی در شب ندارند ( به عبارت دیگر وظیفه یا عملکرد خاصی برای انجام ندارند ) تنها بایستی در ارتفاع روز همت کنند اهمیت نکته سنجی و اعتنا اعضای مافیا را شناسایی کرده و حیاتی دعوت و ترقیب دیگران در رای گیری صحیح او را از شهر اخراج کرده و البته اعتنا کنند به جای مافیا شهروندان دیگر را اخراج نکنند بازی مافیا نصیب 9 . در دست گرفتن شهر و از بردن مافیا ها . شهر به صورت کاملا دقیق در بازی طراحی شده اند. براین اساس در صورتی که کسی که در موردش سوال کرده بود مافیا بود می تواند زمانی روز شد به بقیه شهروندان امداد نماید که او را حیاتی رای گیری از بازی حذف کنند . همانطور که در بالا گفتیم مجموعه مافیا هر شب یکی از از شرکت‌ کنندگان را حذف میکند ( اصطلاحا به او شکلیک کرده و او را میکشد.) وظیفه پزشک همین است که حدس بزند آن شب مافیا چه کسی را هدف قرار دیتا تا جان او را نجات دهد . پزشک معالج یا همان پزشک معالج می تواند خودش را هم نجات دهد. دوم نقش روزانه : که در آن بازیکنان بازمانده در آیتم هویت بازیکنان مهم نیز بحث می کنند و به جهت حذف یک مظنون رای گیری میکنند. هنوز شرایطی به جهت گزارش دادن اعضا خلاف‌کار یا این که اشخاصی که به دیگران بیاحترامی مینمایند وجود ندارد. همگی وانمود می‌کنند شهروند هستند و تلاش می‌کنند دیگران را نیز قانع کنند. چنانچه کسی نقش دیگران را بداند چه میشود ؟ هر کس که بلند شد دیگران رای ارائه می کنند که او مافیا هست یا این که نه . در صورت عشق به این بازی می توانید سایر بازی های مافیا موجود مانند شب مافیا و یا این که از بازی های نقش منفی مثل اولون را هم امتحان کنین. برعکس شهروندان ، مافیا حتمی نمی باشد همه اعضای طرف در مقابل را از فی مابین غالب شود ، همین که به ترازو ای از تعدا شهروندان قلیل کند تا حیاتی مافیا متساوی شوند به اندازه میباشد .مثلا درصورتیکه ۴ نفر مافیا داشته باشیم و ۸ نفر شهروند ، این که تعداد شهروندان به ۴ نفر برسد ، مافیا بازی را بده است! هیچ کس هرگز گمان نمی‌کند که مافیایی یک مافیای دیگر را بکشد، بنابراین در هنگام رای گیری گهگاه بد وجود ندارد درمقابل او رای دهید. راوی، لرد، گاد و یا خداوند ناظر بازی هست و مرتب در در بین بازیکنان می بایست بچرخد و فرآیند را از صفر تا صد کنترل کند، راوی رسماً درگیر بازی نمیباشد البته به تیتر داور عمل می کند و با ترین وظیفه آن بی طرف بودن در بازی است. این نقش هم در صورتی که بتواند به خوبی نقش خویش را بازی نماید می تواند نقش مفیدی در پیروزی مافیا داشته باشد.

ایندکسر