مسئولیت تولیدکننده رسمی داخلی نافی مسئولیت تولیدکننده خارجی نیست. مسئولیت­های نماینده قانونی، نافی مسئولیت­های دولتی و کیفری اعطاکننده نمایندگی نمی­باشد. 25 ـ توزیعکننده : عبارت است از کلیه کسانی که متعاقب دریافت نمایندگی رسمی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات طبابت و اخذ مجوز از اداره کل، بر شالوده دستورالعمل ابلاغی بهعنوان نماینده توزیع تجهیزات طبی معرفی می­گردند. 23ـ تأییدیه نمایندگی: مدرکی هست که بوسیله اعطاکننده نمایندگی به فرد حقیقی یا این که حقوقی به منظور انجام اعمال مسئله نمایندگی اعطاء می­گردد. 30ـ سرویس ها پس از فروش: مجموعه اقدامات و تعهداتی نظیر تحویل، نصب، آزمون­ های پذیرش، راه­اندازی، آموزش، وارانتی و گارانتی که توسط تولیدکننده، واردکننده یا نماینده قانونی آن­ها و اشخاص حقوقی مجاز طبق دستورالعمل­های ابلاغی اهمیت رعایت اصول ایمنی عملکرد، اعمال می­گردد. تبصره4ـ اداره تمام می تواند پس از ثبت تجهیـزات طبابت در هر روزگار به برهان در دست گرفتن و تنظیم بازار، نسبت به اعمال سیاست­های در اختیار گرفتن یا واردات اقدام نماید. 31ـ پروانه : مجوزی هست که اداره تمام مطابق آییننامه و بر مبنا دستورالعمل­های ابلاغی به جهت کار درخواست کننده در حیطه­های مربوط به ساخت، ورود، ترخیص، توزیع، عرضه، مسئول فنّی، صادرات، سرویس ها پس از فروش، در دست گرفتن کیفی، مشاوره سرویس ها و تدریس پس از تشکیل شناسنامه به جهت مسئله مشخص و مدت دوران معلوم بوسیله اداره کل صادر و تمدید می­گردد. 29ـ مشاور خدمات: فرد حقیقی و یا این که حقوقی ارائه­دهنده سرویس ها مشاوره در زمینه تجهیزات طبی مانند تولید، واردات، توزیع، صادرات و یا این که ارائه سرویس ها مشاوره و تجهیز مؤسسات طبی است. حساس یک تماس می توانید علاوه بر مشاوره جهت خرید کردن و اجاره تجهیزات، اصلی کارشناسان و پرستاران کاردان ما، تجهیزات طبابت آیتم نیاز خویش را پیشنهاد بدهید تا در فرصتی کوتاه برای شما ارسال گرددلازم به ذکر است امکان ارسال تجهیزات در کوتاهترین مسافت وقتی ممکن، علاوه بر اجاره تجهیزات طبابت در تهران به همه شهرستان ها هم موجود می باشد و تجهیزات بیمارستان ارسال می شود. بله. همین دستور ممکن شده هست که شما عزیزان اصلی به کار گیری از اپلیکیشن گوشی مبادرت به ثبت اطلاع رسانی تجهیزات طبابت دست دوم خود نمایید. 20ـ ایجاد کننده: فرد حقوقی داخلی یا خارجی که نسبت به تولید تجهیزات طبابت با مسئولیت و اسم خود مبادرت نماید. این تیم از محصولات، بیمارانی را که در خانه نیاز دارند تا مدت زمان درمان خویش را طی کنند و یا فاکتورهای تندرست خود را میزان بگیرند، یاری می رساند. معرفی نماینده قانونی توزیع خود میباشند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بسیار اکثر در آیتم تجهیزات طبی فرجام لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر