ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامههای شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیتها و زیرساختهای لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامههای فرهنگی و هزینهای وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید. چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد(20%) از اعتبارات فرهنگی خود بهاستثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند. ب- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(38) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید. 1- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

مشاوره ازدواج اهواز
دولت مکلف است در اجرای بند (40) سیاستهای کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی بهجز سلامت با رعایت سطحبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانههای اجتماعی، رفع همپوشانیها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکلگیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (84) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت میپذیرد وکلیه سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده میکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند. برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی میباشد.

مشاوره ازدواج متنی بسیاری افراد می توانند یک بار به مرکز مشاوره حضوری بروند و در صورتی که موضوع حاد باشد از مشاوره های تلفنی هم استفاده کنند. بیشتر مردان و زنان ترس دارند که صحبت کردن آزادانه در مورد مشکلات با یک مشاور می تواند منجر به مشکلاتی جدی تر شده و حتی می تواند باعث شود در نهایت رابطه به کلی از بین برود. ما در این مطلب سعی کردیم به سوال شما در رابطه با اینکه مشاوره قبل از ازدواج چند جلسه است؟ قبل از برنامه ریزی جلسات با درمانگر، در نظر بگیرید که چه درمانگری برای شما و پارتنرتان مناسب مشاوره ازدواج شهرک غرب است. آزمایش ژنتیک قبل ازدواج و فواید آندر کشور ما ازدواج فامیلی مانند ازدواج پسر عمو- دختر عمو و دختر خاله – پسر خاله بسیار رواج دارد و در صورتی که در شجره فامیلی و خویشاوندان نزدیک دو طرف بیماری شناخته شده ژنتیکی یا عقب ماندگیذهنی یا ناهنجاریهای عمده وجود نداشته باشد . در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب و سریع ، این بیماری عوارض بسیاری در پی خواهد داشت ( ضایعات قلبی و عروقی و عصبی و در نهایت مرگ) . در آستانه جدایی قرار دارید و سر درگم هستید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان افزود: همچنین از سال ۱۳۹۸ با حمایت هدفمند از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده، مشاورههای رایگان (با ۵ جلسه) به جوانان در آستانه ازدواج در سراسر کشور انجام میشود. این موضوع باید در صحبت های میان دو خانواده حل و فصل شود. در مراکز آزمایش ازدواج برای تعیین وضعیت سلامت جسمی و جنسی زوجین از آنها آزمایش خون و ادرار میگیرند و در کنار آن ملزم به شرکت در کلاسهای مشاوره و تنظیم خانواده هستند. تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتسانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را بهعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5%) جانبازی به آنها تعلق میگیرد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتهاند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

ایندکسر