همین تکنولوژی نو به ما همین قابلیت و امکان را می دهد تا تغییرات و تنظیماتی را که ممکن می باشد روی جسم واقعی فراوان گران یا پرخطر باشد، به راحتی آزمایش کنیم. تکنولوژی جدید، یعنی واقعی شدن کل رویاهایی که تا قبل از این فقط یک تصور شیرین بوده است. همینطور آن ها نباید به باتری حافظ اضافی بیفزایند تا منجر شود وزن باتری افزایش و کارایی آن کاهش یابد. در کمپانی های “تکنولوژی محور” به منظور برنامه ریزی کامل برای آینده، حتی مورد های تکنولوژیکی رقبا را می بایست پیش بینی کرد تا علاوه بر گزینش وضعیت شرکت در در میان رقبا، راهکار تکنولوژی شرکت در جهت پیشی گرفتن از رقبا تبیین گردد. بدینترتیب میتوان آزمایش خون را در خانه هم انجام اعطا کرد و نمونه خون را به آزمایشگاه ارسال کرد. چه اعتقادوباور کنید چه نه، تکنولوژیهای نو آتی را دگرگون خواهند کرد. و همین تصمیم بایستی از طرف چه کسی گرفته شود؟ مهم محدود کردن استعمال از تکنولوژی، چه چیزهایی به دست می آوریم؟ استفاده از ماهوارههای مخابراتی برای تلویزیون آموزشی در سرزمین هند تجربهای در اخبار تکنولوژی ژا همین سطح است. در همین مرحله، آموزش افراد حساس دقت به نیازهای آنان در رابطه اساسی جامعه خاص خود آنها مطرح است. دستاندرکاران فرمان یاد دادن و تربیت در همین ارتباط معتقدند یادگیری فرد می بایست نیز نیاز خود او را مرتفع سازد و هم در ارتباط اساسی موثر بودن او به جهت جامعه باشد. همین بررسیها نشان می‌دهد که بهطور کلی و عمومی، میزان برد کاربردهای هوش تصنعی و یادگیری ماشینی دارای پنج شاخص اساسی سنجیده میشوند. در این مرحله، مفهوم تکنولوژی اکثر به عنوان فلسفهای میباشد حاکم بر تمام آموزشی که در یک سرزمین به جهت رسیدن به هدفهای رشد و توسعه انجام میگیرد و منحصربه‌فرد اشخاص یا سازمانهای مختص نیست، بلکه منطقه عمل هر فرد یا سازمانی را که برای توسعه کشورش عمل می‌نماید دربرمیگیرد. ۵-محافظت ازدانش و مهارت های جاسازی شده در کالاها و سیستم های تولید.برای وصال به این قابلیت و امکان فرایندهایی مانند حق مالکیت معنوی و ابقا و محافظت کارکنان ضرورت می یابند. بهعنوان مثال، ممکن است چنانچه انسانهای مجازی میتوانستند در بعضی از مراحل یک آزمایش برای واکسن ویروس کرونا، جایگزین افراد واقعی شوند، ممکن بود فرآیند ترقی ابزاری پیشگیرانه را سرعت بخشیده و روند همهگیرشدن این بیماری را کمتر دهند. اگر شما هر جور سوالی در رابطه حساس کجا و نحوه استفاده از اخبار تکنولوژی ثب دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر