حیاتی یک لبخند. سفر دلاور اینگونه نقطه نهایی میگیرد. گویا دلاور صرفا برای دیدهشدن فیلمسازیست که مدتهاست بر بدور تکرار افتاده و دیگر حرف چندانی برای ارائه ندارد. طرز پرداخت معماهای فرهادی در لابلای مفاهیم شبکههای اجتماعی که در آن مردم به دلایل قابل فهم و شعور مدام کارهای خطا را انجام میدهند، کیفیت ویژه فیلم نو او را میسازد – و «یک قهرمان» یکی از کار کشته ترین فیلم های اوست. اهمیت توجه به شرایط کرونایی کشور، امکان دانلود رسمی فیلم های روز سینمای کشور‌ایران و سریال های داخلی و خارجی دارای رعایت نسخه برداری رایت تولیدکنندگان فراهم شده است. موادسازنده کافی به جهت رفتن به سینما به جهت دیدن و تحمل سختی زندگی رحیم کافی است. رحیم میپیوندد، دلاور و چهره خیریهای می‌گردد که برای زندانیان پول جمعآوری میکند. از ملازمت شما تا انتهای نوشتار نقد پهلوان اصغر فرهادی سپاسگزار هستیم. پهلوان اصغر فرهادی (یک قهرمان) تازه ترین فیلم او است. منِ دلداده سینمای کلاسیک احتمال دارد حیاتی دیدن فیلم فرهادی شگفتزده نشوم، ولی در سینمای بزندروی مبتذل اکنون ایران، تماشای فیلم فرهادی حتی به جهت خردهگیران هم قانعکننده هست چون استانداردهای سینمای قصهگو و تا حدی بامفهوم را محافظت میکند، گیرم که طلب شاهکار کردن از این سینما مثل دلاور شدن شخصیت سادهدل فیلم باشد که در آرزوی داشتن حداقلها، در جامعهای پر از عقده و نامردیها و بدبینیها، نوعی فردیت گمشده را دوباره مییابد و این در سینمای الکن ما، راضی کننده فیلم قهرمان اصغر فرهادی شیراز است. و به به عبارتی سرعتی که او به عنوان یک قهرمان در رسانه های اجتماعی افزایش یافت، به شتاب دهانزد ای منتشر شد که درستی روایت او همگی امیدها را تحت سوال میبرد. او درمییابد که آن ها همانطور که از او دلیر میسازند، کار کشته میباشند که بهسادگی یک تلفن، تمام قصه او را تکذیب کنند و او هم دربرابر آنها، به آرامی بستن یک در، خفه خون بگیرد. و گمانهای به جهت بازتاب وضعیتی از جامعهایست که سادهلوحانه در دامِ قهرمانپروری میافتد اما از ابتدا خود، ضدقهرمان است. تا امروز همین فیلم در عده چهار فیلم برتر جدول امتیازات منتقدان هم جای گرفته است. دینامیت را بایستی تافته انقطاع بافته حیاتی بقیه فیلم ها دانست چرا که این فیلم به قدری توانمند و با اعتماد به نفس بود که حتی منتظر بهبود احوال نیز ننشت و در همان تیر ماه و زمانی که هنوز در اوج و پیک پنجم کرونا بودیم به صف اکران پیوست.

ایندکسر