نتايج حاصل از آزمونهاي آماري ، آناليز واريانس (ANOVA) و امتحان دانكن نشان مي دهد كه اختلاف معني داري بين روشهاي تهيه رب گوجه فرنگي وجود داراست كه اثر دستگاههاي غير استاندارد را در افزايش غلظت اين فلزات در رب گوجه فرنگي تائيد مي كند. درود خسته نباشيد من اين جنس رو تهيه كردم، ميخواستم بدونم هر شب بايد به کارگیری بشه يا يك شب در ميون؟ سلام وقت بخیر به مدت ده ساله لکه های ملاسما بصورت قرینه رو مدل و بینی ام تولید شده ایا همین کرم محدود میکنه توسعه ساخت لک رو یا این که یه مراحل موقتی داره و دوباره بعد از آن قطع معالجه شروع میشه ؟ اين مواد بصورت كپسول يا پودر موجودند و مصرف آن يك يا دو توشه در روز است. در اين مطالعه اثر دستگاههاي توليد كننده رب گوجه فرنگي بر افزايش غلظت عنصرها كمياب سمي فوق الذكر گزینه بررسي قرار گرفته است.براي اين منظور 50 مثال گوجه فرنگي ، 25 نمونه آب گوجه فرنگي و 61 نمونه رب گوجه فرنگي خانگي ، كنسروي و موجود در مرحله شهر ، ابتدا به طرز هضم مرطوب (با اسيد نيتريك) هضم شدند. نتايج همچنين نشان داد كه غلظت Cd ، Cr ، Pb در كليه نمونه هاي رب گوجه فرنگي خانگي از حداكثر مجاز كمتر بوده است. از گزاره اين محصول هاي غذايي مي توان رب گوجه فرنگي را نام برد كه داراي pH حدود 6/4 مي باشد. ميانگين تراكم و زي توده سالانه اين كرم در عمق 3 متري بيشترين و در عمق يک متري کمترين مقدار را نشان اعطا کرد (به ترتيب 06/664±37/845 و 61/622±33/ 658 عدد در متر مربع و 56/2828±29/2571 و 26/2500±5/2065 ميلي گرم در متر مربع). تغييرات جمعيت و زي جمع سالانه كرم پرتار Nereis diversicolor در خليج گرگان (ساحل بندر گز) در سال 1383 به رخ فصلي در اعماق 1، 2 و 3 متري بررسي گرديد. ميانگين هاي تعداد و زيتوده كرم خاكي در طول يك سال دوبار افزايش (بهار و پاييز) و دوبار كاهش (تابستان و زمستان) يافتند. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از ی کرم آبرسان صورت لدورا ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر