۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي خط مش هاي تصحیح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير سکو حرارت روغن ۲-تغييردادن دسته روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ -تغيير گونه ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي اثبات ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده بدور ۹-سيستم روغنكاري نصیب هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن قدرت (توان ) ورودي ، راندمان و درجه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. به تیتر مثال در صورتی که تولید کننده اعتنا دستگاه را 1٪ اعلام کرده باشد به این معناست که در هر نقطه دربین دبی 1 تا 100 درصد، توجه دوزینگ پمپ مربوطه يكسان مي باشد. ۱۵- به استدلال اهمیت بودن اکثر اوقات فرآیندهای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان به جهت پرهیز از خلل در آن توصیه می شود قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تهیه و تنظیم و نگهداری شود. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مطلوب عامل ها كاهشدهنده ارتفاع عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم هم محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه سبب كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن سرعت گرداننده . توليد حباب در پروانه وقتي رخ مي دهد كه Npsh موجود مكش پمپ كمتر از Npsh اين فرمان مي تواند به علت وجود مانع در مسير مكش، وجود زانوئي در فاصله نزديك ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي مي باشد. عواملي نظیر افزايش دما و يا كاهش فشار در سمت مكش نيز مي تواند شرايط فوق را ايجاد كند. ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از مرحله آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده مي دوزینگ پمپ کانسپت شود . حركت پلانجر به سمت بالابراي موقعیت تراكم بوسیله ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـود و بوسیله فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام شود . است مسائلي كه سبب ساز كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… مکانیک دوزینگ پمپ می تواند متفاوت باشد. تغییرات فشار در پمپ های دوزینگ بر بر خلاف پمپ های فراروگریز از مرکز تأثیری بر دبی جریان ندارد. ۳-هواگيري پمپ . ۴-بازكردن مسيرهاي اب خنك كننده درصورت وجود. پروسه منش اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي راه اندازي اين گونه پمپ ها روند زير بايدانجام شود: ۱-بازنمودن مسيركنارگذر. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از دوزینگ پمپ خارجی ، شما احتمالا می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر