جزای جنایت، بریدن یا جراحت اشتباهی، دیه یا رشوه است، اگر قطع به خاطر چیزی باشد مانند زبان و آلت و مانند آن، دیه یک نفر تمام است. صد شتر و اگر برش از دو قسمت انسان باشد مانند چشم یا گوش، نصف دیه و مانند آن را بپاشید.

عقلا اگر به ثلث دیه یا بیشتر از آن برسد سهو و سهواً دیه را تحمیل می کنند.

حکمت حلال بودن دیه:

دیه مجازاتی است که ترکیبی از مجازات و غرامت است.

که در آن توبیخ و بازدارندگی عاملان را متوقف می کند و جان ها را حفظ می کند.

از سوی دیگر، شامل غرامت ارواح یا اعضای از دست رفته با پولی است که قربانی یا وارثان او گرفته اند.

حکم دیه:

1 – دیه در قتل سهوی و نیمه عمد واجب است مگر اینکه اقارب مقتول آن را عفو کنند.

در قتل عمد اگر مرتکب بمیرد یا اولیای دم قصاص دیه را ببخشند واجب است.

2 – دیه بر کسی که مستقیماً یا غیرمستقیم به کسی ضرر برساند، اعم از جوان یا پیر، عاقل یا مجنون، عمد یا سهو، واجب است.

و خواه زیان دیده مسلمان باشد یا کافر ذمی، وصی یا عهد.

3- اگر جنایت عمدی بوده و قصاص نشده باشد از دیه مرتکب دیه لازم است.

اگر جنایت نیمه عمدی یا سهل انگاری باشد، منطق مجرم باید سه سال به تعویق بیفتد.

1 – خداوند می فرماید: اهل بیت او و رهایی بنده مؤمن، پس هر کس دو ماه پیاپی روزه نگیرد، پس از توبه، [نساء: 92] [نساء: 92]

2 – و پدر هریره رضی الله عنه برای هر که از قبیله بود و ساعتی از روز را به من گفت و بعد از من هیچ کس را حل نمی کند. موافقت کرد.

شرایط وجوب دیه:

شرط دیه به شرح زیر است:

اینکه مقتول معصوم باشد چه مسلمان و چه ذمی و در کشتن مجاهد و مرتد و ظالم دیه نباشد. از دست دادن عصمت

اسلام و بلوغ و عقل مستلزم دیه نیست نه از طرف قاتل و نه از طرف مقتول.

اگر بالغ عاقل پسر جوان یا مجنونی را بکشد، دیه از او لازم است.

حکم کشتن ذمی:

قتل ذمی به عنوان امانت یا عهد حرام است و هر که او را بکشد گناه کبیره کرده است، دیه او بر او واجب است و حاکم باید او را مجازات کند.

از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: هر که عهد و پیمانی را بکشد بوی ما دو نفر را نمی بوید. ” به روایت بخاری.

اصل دیه مسلمان:

دیه اصلی مسلمان صد شتر است و دیه اصلی شتر است و نژادهای دیگر جایگزین آنها می شود.

1 – درباره عمرو بن هزاز از پدرش از جدش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کتابی به مردم یمن نوشت که در آن شجاعان و اهل مذاهب. به کارگردانی النسایی و الدرمی.

2 – عمرو بن شعیب از پدرش بر جدش گفت: ارزش عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم هشتصد دینار یا هشت هزار درهم بود، فرمود: شتر گفته اند: . روایت ابوداود و بیهقی.

پرداخت دیه در صورت بروز حوادث توسط چه کسانی الزامی است:

1- اگر اتومبیلی واژگون شود یا با دیگری برخورد کند که ناشی از تقصیر یا سهل انگاری راننده باشد، مسؤول است و اگر در آن تصادف کسى فوت کند، باید تادیه کند. دیه و کفاره تعداد کشته شدگان.

2- اگر تصادف بدون تقصیر یا سهل انگاری واقع شده باشد، مانند اینکه چرخ ماشین سالم بوده و منفجر شده باشد، دیه و کفاره ندارد.

زمان پرداخت دیه:

1- دیه قتل عمد با گذشت قصاص باید فوراً به دیه مرتکب پرداخت شود و تکلیف محدود نیست بلکه آنچه بین مرتکب و ولی امر به توافق رسیده است اعم از صد. شتر یا کم و بیش.

2- دیه قتل نیمه عمد و سهل انگاری بر زن عاقل سه سال تأخیر واجب است و موجب تسکین عقل می شود.

حکم گرفتن دیه:

گرفتن دیه به جای قصاص قتل عمد جایز است.

ولی خون ممکن است آن را در قتل نیمه عمد و غیر عمد بگیرد، لذا گرفته و بین ورثه تقسیم می شود.

قصاص و گرفتن دیه و عفو به موجب مصلحت عمومی و خصوصی است و آن بهترین است.

برای اطلاع بیشتر از مسائل کیفری و مشاوره با وکیل کیفری خبره از سایتهایی نظیر وکیل سرا و میعاد عدالت استفاده کنید.

 

https://miadedalat.com/criminal-lawyer/

ایندکسر