پس از آرماتور بندی و اجرای لوله های کف استخر تراز بعدی قالب بندی است، مهار قالبها در این تراز از حساس متعددی برخوردار است. مهترین موضوع زمان شروع پروژه هست که مستقیما بر هزینه تاثیرگذار مثلا در فصل های سرد سال هزینه تاسیسات کاهش خواهد بود اما در قصل تابستان به عامل استقبال بیشتر هزینه ی اکثر را هم بایستی تقبل نمود. ولی این دو نوع استخر از لحاظ نوع کاربری هم به صورت دیگری طبقه بندی می شوند.از قبیل: استخر های تفریحی ، آموزشی ، درمانی و قهرمانی که اهمیت بخش های دیگری مثل سونا و یا این که واحد های بدنسازی یار می باشد. همینطور موسسه ها پیمانکار، عمل تهیه و تدوین کردن نقشه را به طور تام انجام می‌دهند و به جهت دریافت مجوز از شهرداریها عمل شما را تسریع میکنند. بنابراین، بعد از آن از نقشه برداری و انتخاب اندازه استخر، می بایست روند گودبرداری انجام شود که معمولا اهمیت ابعاد بزرگتری، نزدیک به یک متر از هر سمت استخر، انجام میگیرد. بایستی دقت داشت کف تصفیه منزل استخر بایستی به میزان حداقل 30 سانتیمتر از کف استخر پایینتر باشد، رعایت همین فرمان موجب میگردد همواره هد مثبت بر روی مسیر ساکشن پمپ وجود داشته و مشکلی از جهت ورود هوا به باطن پمپ وجود نداشته باشد. عمدتا در طراحی های مدرن محوطه استخر از تایل های بتن اکسپوز استفاده میشود. به این ترتیب سایز لولهها می بایست بر شالوده محاسبات مهندسی انجام شود تا استخر عملکرد ضروری را داشته باشد، همینطور جوش(چسب) لولهها بایستی بهصورت ظریف و حرفهای اجرا شوند تا در آتی هیچگونه نشتی از لولهها مشاهده ساخت استخر در یزد نشود. دو عملیات فراوان اضطراری روی آب استخرها انجام می گیرد: تصفیه و گرمایش. اجرای لولههای کف استخر از آلرژی بسیار زیادی برخوردار است، چرا که همین لولهها بهصورت دفنی در بتن اجرا میشوند و امکان تصحیح لولهها پس از بتن ریزی وجود ندارد. پس از انجام بتن ریزی و ذیل سازی سطح کف استخر، ایجاد دیواره های بلوکی در دستور فعالیت قرار می گیرد. سطح 2- پس از انجام خاکبرداری نیاز هست که به جهت برداشت خاک هایی که دانه بندی آن ها در اثر کتف بیل سست شده میباشد را توسط عامل ها انسانی اساسی استفاده از بیل و شن کش برداشت کنیم و آنگاه اساسی مصالح سنگی و یا این که شفته آهک و آب تا مقدار مورد لحاظ پی سازی کنیم عمق استخرها به دو رخ اجرا می گردند تخت و شیبدار در تراز خاکبرداری استخر باید توجه متعددی به عمق استخر شود از پیمانکار استخر خویش اطمینان حاصل نمایید که طرح شما را در ذهن خود دارد.

ایندکسر