فوتبال نمی تواند نباشد. فوتبال در همین دنیا چه جایگاهی دارااست و چه می نماید و چنانچه نباشد چه میشود؟ مراد همین نمیباشد که چنانچه فوتبال نباشد مردمان اعتراض می نمایند و برای بودنش فشار می آورند. در صورتی که فهم متجدد بودن علم و اقتصاد مشقت بار است، چطور فوتبال را به تجدد منسوب نماییم و مگر نیکی اینست که تمامی مردمان در کلیه زمانها می توانسته اند گویی بزرگتر از گوی چوگان بسازند و حیاتی پا و سر و تمام بدن خویش بجز دستها به آن ضربه بزنند و بکوشند آن را به دروازه رقیب برسانند. معهذا بازی بودن فوتبال را نمی توان تصدیق نکرد سخن همین می باشد که فوتبال وجه یا مظهری از دنیا متجدد است.5- بازی فوتبال در قرن نوزدهم طرّاحی شد. من نمی گویم چاقو بازی و برخی ورزشهای رزمی بدان جهت که داوران در مسابقات از ابزار مدرن به جهت تشخیص ضربات اثر گذار و قابل قبول استفاده اخبار فوتبالی می کنند، متجددند. حتی ورزشی مانند تنیس در طینت خویش مدرن نمیباشد پس فوتبال چه دارد که آن را مدرن کرده است؟ می گویند فوتبال بازی و ورزش است و به وقت آزاد و فراغت مردمان تعلق دارد. یحیی گلمحمدی سرمربی پرسپولیس که ۱۰ دقیقه پایانی دربی پایتخت را از بر روی سکوها نظارهگر بود ، چرا که به واسطهی درگیری و اعتراضاتش به داور مسابقه بعد از گل استقلال از کنار زمین اخراج شد و مهم چهرهای برافروخته به بر روی سکوها رفت، آنگاه از اتمام مسابقه هم موضعگیری تندی علیه داور بازی داشت. اسپانیا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند و بیشتر، از کشورهایی میباشند که هم در ردهی ملی و هم باشگاهی، از مقام والایی در ورزش فوتبال برخوردار میباشند و لیگهایی که در این کشورها برگزار میشود، از جذابترین و تماشاییترین بازیهای سالانهی فوتبال است. درصورتیکه توجه عمومی و نفوذ در بازار و سرمایه گذاری ملاک باشد نه تنها بعضی ورزشهای دیگر را نیز می توانیم مدرن بخوانیم بلکه صنایعی نظیر ایجاد لوازم بازی هم در زمره امور بالذات مدرن قرار میگیرد. زمانی می گوئیم بازی آزاد است، مقصود اینست که بنابر ضرورتهای معیشتی یا بحکم مصلحت بینی به آن نمی پردازند. هنگامی تجدد برایمان یک لفظ یا حداکثر یک صفت عارضی باشد چطور از سیاست متجدد یا این که علمی که عین تجدد می باشد بگوئیم. برای ثابت تعلق ذاتی فوتبال به عالم تجدد باید در شأن و نقش و جایگاه و اثر فوتبال در این جهان تأمل کرد. یعنی اهمیت هیچ نیرویی نمی اقتدار فوتبال را از دنیا مدرن حذف کرد. تردیدی نمیباشد که ایجاد اسباب بازی متعلق به دنیای مدرن می باشد اما از مظاهر مدرنیته نمیباشد ولی فوتبال یک عدد از مظاهر برهه زمانی پایانی تجدد است.

ایندکسر