ماده نخستین اثر گذاری فراوان متعددی بر روی خصوصیات و کارایی کربن فعال دارد. خاکستر عمدتا از سیلیس و آلومینیوم تشکیل شده و مقادیر آن ها به مواد نخستین پایه مورد به کار گیری به جهت ساخت زغال فعال بستگی دارد. زغال فعال در تصفیه هوا، آب و فاضلاب به جهت حذف آلاینده هایی مانند بخارات روغن، بو و دیگر هیدروکربن ها به عمل می رود. از کربن فعال برای حذف بوی نامطبوع، رنگ و طعم آب به کارگیری می کنند. به تیتر مثال، کربن فعال های میکروتخلخل که بیشتر به جهت حذف طعم و بو مورد به کارگیری قرار میگیرد، دارای منافذ یک نانومتری است. کربن اکتیو یا این که کربن فعال یک عدد از ماده های کربنی هست که اصلی منافذ کربن فعال در رنگ زدایی مضاعف دوچندان است. به عنوان مثال، در pH های پایین، تراز کربن اکتیو حیاتی توشه مثبت می شود و درنتیجه مقدار جذب کاتیونها به علت وجود دافعه الکترواستاتیک کاهش خواهد یافت. بوی بد تن از گزاره تنفس بدبو و عرق بدن از دست اندرکاران ناخوشایندی می باشد که فرد را غمگین مینماید و خصوصاً در روزهای گرم سال هم آزاردهندهتر میشود. عدد دشواری مقدار یکپارچگی خارجی در برابر ساییدگی در نصیب بیرونی و شکستن نقاط کوچک کربن فعال را اندازهگیری میکند. مساحت سطحی کربن فعال عموما اهمیت به کارگیری از طرز BET که مخفف Brunauer Emmett-Teller است، اندازهگیری می‌شود که از جذب نیتروژن در فشارهای مختلف در دمای نیتروژن مایع استفاده میکند. عدد سایش را دارای تکان دادن گرانولها همپا اصلی گلولههای فولادی داخل یک محیط و ذیل حالت مشخص اندازهگیری میکنند و به رخ % کمتر در قطر میانگین ذرات ابلاغ کربن فعال در شیمی میشود. عدد یدی در واقع به رخ میلیگرم ید جذب شده به وسیله هر گرم از ماده در هنگامی که غلظت ید باقی ما‌نده از فیلتر مطابق ASTM D4607 برابر اهمیت 0.2 نرمال یا 0.01 مول بر لیتر باشد، تعریف و تمجید میگردد و این بر اساس ایزوترم سه نقطهای است. اتفاقی که به مضمون‌ نیاز های مکرر دستگاه به ردوبدل این فیلتر ها است.حداقل مقدار قابل قبول جاذب به فعالیت گرفته شده در یک دستگاه تصفیه هوا خانگی مهم کیفیت، یک کیلوگرم میباشد و هرچه قدر همین میزان اکثر باشد، عملکرد دستگاه خوب تر و فواصل وقتی بده بستان فیلتر نیز بخش اعظم خواهد بود. حتمی به ذکر است که میزان خاکستر می بایست تا جایی که امکان دارااست قلیل باشد چون هرچه مقدار خاکستر کربن اکتیو کمتر یابد؛ کیفیت زغال فعال ارتقاء مییابد. شیوه مافوق صوت به جهت ظرفیت بالا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد زیرا اهمیت افزایش تناژ کربن، بازده عملیات به شدت افت می کند.

ایندکسر