معرفی فصل جدیدی در برخورد با اینترنت اشیا و Edge
هرچه تعداد بیشتری از سازمان ها از محاسبات نهایی استقبال می کنند ، آنها با چالش های جدیدی نیز روبرو هستند. این موارد شامل اینترنت اشیا و ادغام لبه ، امنیت ، نگهداری ، دوام و پهنای باند است.


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>