اساسی ترين هدف ها احداث تصفيه خانه هاي فاضـلاب، حـذف آثـار مخـرب، كـاهش هزينـه هـاي درمـاني و جلوگيري از آلودگي منابع آب (جنبه زيست محيطي و بهداشت عمومي) و همچنين جبران نياز آبي و استفاده دوباره از پسابدر بخش كشاورزي و صنعت ( جنبه اقتصادي) است. به عبارت دیگر وظیفه کلیدی و با تأمین اکسیژن گزینه نیاز سیستم به عهده مخزن هوادهی و هواده­های دارای ربط با آن است. سيستمهاي پکیج تصفیه فاضلاب خانگی پيش ساخته اي كه به شكل تجاري در دسترس میباشند و اهمیت عنـوان PLANTS PACKAGE شـناخته ميشوند. پکیج تصفیه فاضلاب خيلـي متفـاوت از سـاير فرايند هاي تصفيه نيست درصورتیکه چه برخي از گونه هاي سيستم پكيج شامل اجزايي جديد و نوآورانه همچون زلال سازهاي جـذب سطحي (clarifiers) (adsorptive )هستند. در اين نوشته پس از معرفي سيستم پكـيج، ضـوابط بهـره بـرداري مناسـب از سيستم پكيج تصفيه فاضلاب بيان شده و بعد ملزومات پيشنهادي جهت طراحي آن ها مورد بررسي قرار مي تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور گيرد. اغلب براي تصفيه فاضلاب املاك شخصي و جوامع كوچك مورد استفاده قرار ميگيرند. دسته فرآیندهای تصفیه مورد نیاز به جهت پکیج ها اهمیت توجه به دسته فاضلاب انتخاب می شود. اصلی اين حال، تفاوت اصلي بين سيستم پكيج و ساير سيستم هاي مرسوم اين میباشد كـه اجزاي پكيج در كارخانه مونتاژ شده، به وسیله ماشين تا محل گزینه حیث حمل و در آنجا کارگزاری مي گردد. از آنجا كه كيفيت پساب خروجي بسيار متغير است نياز بـه سـطح بالايي از مهارت بهره بردار و بازرسي هاي مستمر خواهد بود، اين موضوع مزاياي سيستم مربوط به هزينـه پـايين و اتوماسـيون بودن بهره برداري را كاهش مي دهد. اگرچه تاسيس تصفيه خانه ها به تنهايي نگراني هاي زيست محيطي را برطرف نمي كند بلكه براي رسيدن به استاندارد مناسب نياز به بازرسي مداوم عملكرد آنها مـي باشـد. پرورش روز افزون جمعيت، ارتقاء مرحله زندگي، بسط صنايع و كشاورزي از گزاره عواملي هستند كه سبب ساز افزايش مصـرف آب و توليد فاضلاب شده و موجب آلودگي محيط زيست ميگردند. تصفیه درست فاضلاب اطمینان می دهد که میزان مرغوب بودن کلی آب قابل قبول اداره گوشه و کنار زیست باشد. به طور كلـي سـه دليل به كارگيري پكيج ها كمبود منابع مالي، تاكيد بر توسعه تصفيه منزل هاي غير متمركز به مراد جلوگيري از انتقال پساب به بیرون از حوزه و افزايش واحدهاي متقاضي اتصال به شبكه پس از اجراي خطوط فاضلاب مي باشـد.ابعـاد كوچـك، كـاهش قابل دقت هزينه ها، سهولت نسبي بهره برداري از مزاياي بخش اعظم ي سيستم پكيج مي باشد.

ایندکسر