اسم ها و معادلهای مترادف ترکیب: سود سوزآور یا هیدروکسید سدیم، چربی گیر صنعتی، سود جامد پرک، سود کاستیک، کاستیک سودا. حفاری در صنعت نفت از هیدروکسید سدیم به تیتر یک افزودنی استفاده می کند. به تیتر مثال آدم کش سریالی ایتالیایی، لئوناردو سیاسیولی، از این ماده شیمیایی به جهت نهفته نمودن اجساد به کارگیری میکرده و در نهایت از آن‌ها صابون تولید میکرده است. این واکنش همین چنین هست که سدیم را باطن آب میریزیم در صورتی که مقدار سدیم دوچندان باشد خطر آتشسوزی و انفجار نیز وجود دارد. این واکنش پس از تولید فراوان گرمازا می باشد و با تکامل پرسرعت گاز هیدروژن ملازم است. رویکرد حل های هیدروکسید سدیم مهم بیش تر کردن مخلوط جامد به آب ساخته شده و هیچ زمان به جامدات آب نمی رسد. از همین ترکیب در تولید پیل های سوختی استعمال سدیم هیدروکسید چیست می شود. دارای همین حال، محدودیت در حلالیت این ماده در حلال های آلی، سبب شده از هم خانواده آن یعنی پتاسیم هیدروکسید در هیدرولیز به کار گیری شود. همین ماده مؤثر در پاک کننده های زهکشی مانند Drano® بسیار به کار می رود زیرا باعث شکسته شدن و حل شدن چربی روغنی هست که مسئول انسداد زهکشی است. از آلومینیوم برای تولید اشکال محصولات آلومینیومی مثل فویل، قوطی فلزی، وسایل آشپزخانه، قطعات هواپیما و ساختمان سازی و بسیاری موردها دیگر استعمال می شود. در صنعت داروسازی از آن در تنظیم اشکال مختلف داروها به کارگیری می شود. همین ماده شیمیایی به علت خاصیت قلیایی که دارد، سبب ساز بالا رفتن PH آب شده و خورندگی آن کمتر می یابد. همین واکنش ها اکثر اوقات برای سایش گازهای اسیدی مضر نظیر (H2s,So2) که از سوختن زغال سنگ تولید می شود، به کارگیری و در عاقبت از تکثیر این گاز ها در اتمسفر جلوگیری می کند . به تیتر مثال، هیدروکسید سدیم کلیدی روی و آب واکنش دیتا و روی و گاز هیدروژن سدیم را تشکیل می دهد. آلومینیوم هیدروکسید که به تیتر ادله انعقادی در تصفیه آب استعمال می شود، از واکنش آلومینیوم سولفات و هیدروکسید سدیم حاصل می شود. محلول هیدروکسید سدیم اهمیت CO2 واکنش داده و کربنات سدیم را تشکیل می دهد. بلافاصله دیده (های) آلوده و کثیف را کلیدی آب ولرم و جریان ملایم دست‌کم ۶۰ دقیقه در حالی که پلک (ها) را باز نگه داشته اید، بشوئید. سلول های سوختی نظیر باتری ها برای تولید نیروی الکتریسیته پاک و کارآمد سدیم هیدروکسید اسم دیگر به کار گیری می شود. از همین نیروی برق برای کاربردهای مختلف مانند حمل و نقل، انتقال مواد و… پاک کننده های حاوی این ماده می توانند روغن ها و چربی ها را در خویش حل کنند.

ایندکسر