به جهت رفع همین مشکل از کلید در اختیار گرفتن حداقل فشار آب ( پرشرسوییچ آب ) به کار گیری می شود . واجب به ذکر است که پرشر سوئیچ پمپ آب را بایستی به یار مخزن ذیل فشار، گیج فشار و پنج راهی بر روی پمپ آب کارگزاشتن نمود، تا این وسیله اصلی توجه به تغییر تحول فشار آب سبب ساز رویه اندازی مداد پمپ آب شود. در شرایطی که دو عدد پیچ تنظیم در پرشر سوئیچ پمپ آب به کار رفته باشد، پیچ پهناور خیس منحصر به فرد قلیل و فراوان نمودن مقدار فشار cut-in و cut-off و پیچ ریز خیس منحصربه‌فرد تنظیم دلتای پمپ پرشر سوئیچ آب آب می پرشر سوئیچ در پکیج باشد. زمان خرید کردن پرشر سوئیچ به طور قطع اولین نگاه برای به کارگیری از یک سوئیچ فشار بر روی سیستم دعوا ایمنی سیستم میباشد، شما زمانی که در سیستم های کلیدی به فشار، از یک سوئیچ به کار گیری میکنید خطر انفجار یا خطر آسیب رسیدن به سیستم را کمتر میدهید. در این دسته از پرشر سوئیچ، از یک پیستون که به وسیله اورینگ آببندی شده است، استفاده می شود که اهمیت وارد شدن فشار به یک فنر، زبانه سوئیچ حرکت میکند. از این رو حتمی است تجهیزی تعریف شود تا اهمیت امداد آن فشار سیال در باطن سیستم آیتم لحاظ ما به هیچ وضعیت از مقدار مشخصی که قابل تعریف است، زیادتر نشود. در سیستمهایی که کلیدی فشار دوچندان کار می کنند و واضح و خاموش شدن در رنج مشخصی از فشار از اهمیت متعددی برخوردار است، مهم پرشر سوئیچ عمده مشخص و معلوم میشود. در چنین حالتی وقتی تراز فشار سیستم از میزان مشخصی تجاوز نماید، رله پرشر سوئیچ هیدرولیک اصلی شده و مسیر خروج سیال از مخزن را آزاد خواهد کرد. در همین گونه از پرشر سوئیچ هیدرولیک، رله فعال ساز که می تواند مرحله فشار را در داخل سیستم تهیه نماید، در اتصال مکانیکی و تماما مستقیم حیاتی عنصر تشخیص فشار قرار خواهد گرفت. رله هایی که زیر فرمان کنتاکت های خود می توانند کارایی On وOff را به جهت پرشر سوئیچ هیدرولیک مهیا آورند. پرشر سوئیچ ها به طور معمول در صنایعی اهمیت نیاز به تنظیم اتوماتیک و یا کنترل فعالیت سیالات پایین فشاراستفاده می شوند. فشارسنج های کلاسیک همراه مهم یک ساز و عمل مکانیکی نظیر قرار دادن یک دیافراگم در کنار سیال هست که می توانند تراز فشار سیستم را شناسایی کنند؛ اما در انواع مدرن از پرشر سوئیچ هیدرولیک، روایت رنگ و بویی الکترونیکی بر خودش گرفته است.

ایندکسر