همین پخی لبه باعث پیچش رینگ پیستون در وقتی که فشار گاز احتراق از روی آن برداشته شود میگردد. رینگها هم سبب ساز میگردد وزن اتومبیل بهصورت مناسبی به سطح جاده منتقل شود. هوا توسط ترکیبی از سوپرشارژر و توربوشارژ اصلی هندسه متغیر به درون سیلندرها تزریق میشود. کناره بخش اعظم رینگهای دانسیته پخ میباشد پخ بودن لبه حلقه سبب ساز می‌شود که اندکی بچرخد و در عاقبت لبهای تیز مهم جداره تماس پیدا کند. در واقعیت نقش رینگ پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک فی مابین پیستون و دیواره سیلندر، مدیر تبادل حرارت میان پیستون و دیواره سیلندر، نگهداری جرم مخلوط بنزین و هوا، محافظت روغن و روغن کاری سطوح در تماس اهمیت یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. میزان مرغوب بودن لاستیک ماشین منجر می‌شود که مقدار چسبندگی و تماس مرحله آن حساس زمین بخش اعظم شود و سیستم تعلیق عملکرد بهتری داشته باشد. خویش لاستیک گوشه ای از انرژی همین ضربهها را جذب و بعد بهصورت گرما بیرون می‌نماید و بخش دیگر آن را به سیستم تعلیق منتقل میکند. در زمان حرکت خودرو، ضربههای واردشده اولی تأثیر را روی لاستیک میگذارد. موتور احتراق داخلی اتومبیل حیاتی حلقه هایی می باشد که اطراف پیستون را اشراف کرده اند. مرحله بالای پیستون ذیل ، گنبدی صورت می باشد. مهم وارد شدن نیرو به پیستون، پیستون فشرده شده و مجدد به حالت نخستین خویش بر می گردد. برای نمونه گرمترین روز سال در گرمترین مکان سرزمین را در حیث بگیرید و موتور را پر‌نور و مضاعف به آن فشار وارد کنید کورس پیستون tu5 چه می گردد ؟ همین رینگها که فشاری هم نامیده میگردند مانع از شکافت گاز از کنار پیستون در دوران بالا بودن آن میشوند تا از حجمی ایدهآل احتراق کاسته نشود. این سیستم از دو مطابق جناغی تشکیل شده می باشد که بهصورت موازی در کنار هم قرار دارد. طبقها نیز از یک طرف به امداد محور و شاسی متصل و از سمت دیگر مهم کمک سیبک به چرخها وصل شده است. پیستون و مدل پیستون شامل قسمت های هستند که حساس اتصال به میل لنگ اذن می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و گونه پیستون هرمورد کارهای مهمی را انجام می دهد که در این قسمت به طور کامل تشریح می گردد. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم خلاصی پیستون در سیلندر لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر