چه چیزی DevOps را عقب نگه می دارد؟
تیم های DevOps در مراحل مختلف بلوغ قرار دارند. با این حال ، چالش های مشترکی که در این راه با آنها روبرو هستند وجود دارد.


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>