چه چیز جدیدی در امنیت IT وجود دارد؟
با تهدیدهای جدید امنیتی همیشه در حال تحول ، سازمان ها چه کاری می توانند برای تقویت امنیت خود و محافظت بهتر از خود در برابر نفوذ شبکه و جلوگیری از آسیب دیدن ، انجام دهند؟


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>