رئیس – بیانات شما را تحریف کرده اند؟ دولتآبادی – امثال من که به حقیقت و شاید به تصدیق خود آقایان با رای مردم به این مکان مقدس قدم گذارهایم صریحا” عرض میکنم از این قبیل بیانات قلبا” رنجیده و طبعا” در طریق همکاری از اقلیت دور میشویم اگر آقایان میخواهند تا اخر دوره را به حرف بگذرانند بنده عرضی ندارم ولی در دنیا اقلیت هائی که میخواهند با منطق قوی روزی حائز اکثریت شده و موجبات تشکیل دولتی را فراهم نموده و به عقیده خود مصدر خدماتی برای مردم و کشور بشوند از بیان این حرفها خودداری مینمایند و به علاوه با این اظهاراتی که میشود چگونه میتوان توقع داشت دولتی که متکی به اکثریت همین مجلس است حوادث بزرگ دنیا و یا ممالکت دیگر مقابله نموده یا حقوق ملت ایران را از شرکت نفت استیفا نماید از همکاران محترم تمنی میکنم بجای این حرفها در راه وحدت و یگانگی بکوشند تا به خواست خداوند موفق به انجام خدماتی بشویم اما مطالبی که موجب شده چند دقیقه با همکاران محترم صحبت نمایم یکی لایحه اعطای اختیار به شهرستانها و دیگری تصویب نامه دولت راجع به مازاد غله کشور و سوم موضوع اعتباراتی است که برای بنادر یا سیم کشی از طرف سازمان برنامه تامین شدهاست. اما در موضوع لایحه اعطای اختیار به شهرستانها بنده با اساس این لایحه موافقم حتی به شهادت همکاران فراکسیون و دو نفر دیگر از نمایندگان محترم قبلا” طرحی تهیه کرده بودم که عایدات نفت جنوب برای فرهنگ و بهداشت و امور عمرانی به نسبت جمعیت بین شهرستانها تقسیم شود.

آشتیانیزاده – این روش بندهاست نه روش اقلیت. دولتآبادی – قبل از بیان عرایض خود برای اینکه کدورتی در خاطرم باقی نماند به تذکر مختصری راجع به روش آقایان اقلیت مبادرت و سپس به اصل مطلب خود میپردازم روش بعضی همکاران اقلیت ما این است که در ضمن هر نطق و هر موقع که فرصتی بدست اید بر همکاران پارلمانی خود تاخته. IR160 علاوه بر ارائه بهترین کیفیت در آنتن های مکان یابی و مخابراتی دارای میانگین زمان شروع به کار بهینه ای است. توجه کنید که برخی از قیمتگذاریها اصلا منطقی نیست و قیمتهای نجومی این ردیابها نشان از کیفیت و دقت آنها نیست.

و آنها را مدعیان نمایندگی مردم معرفی نمایند. موضوعی که در طرح مورد نظر بود علاوه بر واگذاری اختیار به شهرستانها این بود که عایدات نفت یعنی خونبهای ملت ایران به شهرستانها اختصاص یافته و از این راه کمکی به امور اقتصادی شهرستانها بشود اما در ماده ۶۵ ائین نامه تنظیم شده برای درامدهای عمومی و تقسیم بین مرکز و شهرستانها ترتیبی در نظر گرفته شده که شهرستانها باید موسسات موجوده را هم منحل یا به وضع عوارض و مالیاتهای تازه مبادرت نمایند از مراجعه به بودجه تقدیمی به مجلس شورایملی صدق این مدعی ثابت میشود با حساب دقیقی که در ارقام درامد بودجه شده حقوق عوارض گمرکی و حق المتیاز و انحصار مانند شرکت نفت و شیلات و دخانیات و تریاک و سود ویژه دولت در معاملات به مرکز اخصاص یافته ۶۸۷ میلیون تومان و درامدی که جمعا” و خرجا” منظور شده ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است چنانچه مجموع این دو رقم که قریب ۷۰۵ میلیون است از درامد بودجه عمومی کسر کنیم فقط ۱۹۰ میلیون تومان باقی میماند که تمام شهرستانها اخصاص داده شده و در این مبلغ هم تازه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سایر عواید ادارات مرکز تهران که لااقل یک سوم این مبلغ است منظور شده با کثر عواید ادارات مرکزی و صدی بیست که از عواید شهرستانها به استانها و مرکز تخصیص داده شده این حسا ب فقط یک صد و ده میلیون تومان برای هفده میلیون سکنه شهرستانها معین شده در صورتی که مسلما” هزینه فعلی شهرستانها که از خزانه حواله میشود از دو برابر مبلغ نامبرده بیشتر است و طرف دیگر چنانچه به ارقام بودجه و هزینه مرکزی مراجعه شود معلوم خواهد شد هزینه دربار سطلنتی و مجلسین و هئیت وزیران و وزارت جنگ و وزارت خارجه و سایر دوائر عمومی وزارت خانهها به مبلغ پانصد میلیون تومان نخواهد رسید معلوم نیست به چه مناسبت هفصد و هفتاد و پنج میلیون باید به مرکز اختصاص یافته و فقط در حدود یکصد وده میلیون تومان بین کلیه شهرستانها تقسیم شود و با اینکه عوائد نفت به موجب قانون مصوبه از درامد عمومی کشور تفکیک و برای امور عمرانی اخصاص داده شد ه چطور دولت میخواهد با ذکر یک جمله در ماده ۶۵ ائین نامه این عوائد را به حساب درامد عمومی مرکز منظور دارد. اعتراض اساسی دیگری که در ائین نامه تنظیم شدهاست این است که در صورت ضمیمه تقسیم کشور به استان و شهرستان و بخش رعایت تناسب از هیچ جهت نشده و نسبت به اصفهان که تا اندازه به وضع طبیعی و جغرافیائی آن اطلاع دارم صریحا” عرض میکنم که این تقسیمات به هیچ وجه تناسب با وضع و جمعیت محل نیست برای مثال عرض میشود که یکی از شهرستانهای این استان شهرستان نائین با جمعیت ۳۸ هزار نفر و یکی از شهرستانهای اصفهان به جمعیت تقریبی ۷۰۰ هزار نفر منظور گردیده و بعضی بخشهای فعلی مانند جی و بررزودو کرون و عربستان که هریک به اندازه شهرستان نائین جمعیت دارد از قلم افتاده و جزء هیچ یک از شهرستانها به حساب نیامدهاست بعلاوه وضع طبیعی بخشها و روابط مردم با همدیگر نشده مثلا” فریدن دو قسمت نمود و هر قسمت آن را جزء یک شهرستان منظور داشتند و تلگرافی که در این موضوع وسیله بنده به مجلس شورای ملی مخابره شده تقدیم مقام ریاست میشود. بطوری که جناب آقای نخست وزیر مذاکره میفرمودند به هریک از شهرستانها بین چهار تا هفت میلیون تومان قرض بدهند اگر محل این قرضه عواید نفی و درامد عمومی کشور است علت قرض دادن آن را نمیفهمم چنانچه به وسایل دیگری مثل قرضه بانک و غیرهاست لااقل باید جمعیت هر شهرستان و واجبات محلی مورد نظر قرار گیرد. مطلب دیگری که بین آقایان نمایندگان و در خارج مجلس بحث زیادی در اطراف آن میشود اختیارات انجمنهای محلی است آن چه از مجموع نظریات مستفاد میشود این است که اختیارات محلی باید با امور فرهنگی و بهداشتی و راه سازی و صنعتی و امار و ثبت اسناد محدود شود چون این موضوع قابل نهایت دقت است با توجه به عرایض که راجع به بودجه شهرستانها و تقسمات کشور معروض داشت عقیده دارم که نسبت به سه موضوع فوق حتما” مجلس شورای ملی باید اظهار نظر نماید و از طرفی اگر طبق گزارش کمسیون کشور بخواهیم تمام قانون یا ائین نامه مربوطه را در مجلس طرح کنیم تصویب آن مدت زیادی طول میکشد و با رای فوریتی که داده شده منافات دارد لذا به تامین نظر نمایندگان محترم و دولت در موقع طرح ماده واحده پیشنهاد اصلاحی برای تفیک قسمت قانونی با آن چه باید به موجب ائین نامه مقرر شود تقدیم خواهم نمود.

استفاده از جی پی اس شخصی بیشتر از همیشه در حال رشد است و از محبوبیت خاصی برخوردار شده است. دکتر طبا – بنده یک دقیقه بیشتر عرض ندارم اشارهای که آقای دولتآبادی راجع به حوزه انتخابیه بنده فرمودند حقیقه بنده را خیلی متعجب و متاثر کرد زیرا نائین در استان اصفهان است و خوب بود ایشان از یک شهری که فاصه اش از اصفهان ۱۴۰ کیلومتر بیشتر نیست اطلاع بیشتری داشتند و مخصوصا” راجع به جمعیتش یک رقم صحیحی این جا ذکر میفرمودند نه اینکه بفرمایند که جمعیت شهرستان نائین ۳۸ هزار نفر است (شوشتری – شهر را گفتند) شهر نگفتند و گفتند شهرستان و مخصوصا” ایراد داشتند که چرا شهرستانهای مملکت جمعیتهای متفاوتی دارد و گفتند نائین ۳۸ هزار نفر جمعیت دارد ولی شهرستان نائین طبق امار خود و جندق و بیابانک ۳۰۰۰۰ نفر وانارک هم بین ۱۰ الی ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت تقریبی انست که اداره و بنابراین جمعیت شهرستان نائین ۷۰۰۰۰ نفر میشود نه سی هزار نفر ولی اصولا این ایراد وارد نیست مگر شهرستان هما مملکت بید جمعیت مساوی داشته باشد مگر شهرستانها مملکت باید جمعیت مساوی داشته باشد مگر در ممالک دیگر شهرستانها و استانها جمعیت متساوی دارد بنده خواستم این اشتباه ایشان را اصلاح کنم و راجع به وضع نائین هم آقایان البته با اطلاع هستند و راجع به وضع مملکت هم اطلاع دارند نائین همیشه اشخاص عالیقدر مجتهدین بزرگ و طراز اول داشته (صحیح است) سیاستمدار و قضات هم داشته و تمام این اشخاص نائین همیشه معروف بودهاند و شاید از حیث رجال از اصفهان عقب نبودهاست.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت جی پی اس شخصی کوچک.

ایندکسر