علیرغم اهمیت این موضوع، تعداد یه خرده از مردمان در سراسر عالم پتاسیم کافی دریافت می کنند. گفتنی است که مصرف دستکم 3500 میلیگرم پتاسیم در روز از روش غذا پیشنهاد می شود. همانطور که در بالا نیز گفته شد، عمده بزرگسالان پتاسیم کافی مصرف نمی کنند. در بعضی موارد، همین فرمان ممکن میباشد سبب ضربان قلب نامنظم یا این که آریتمی قلبی شود که می تواند مهلک باشد. حساس همین حال، کسانی که کمبود دارا هستند یا در معرض خطر فقدان هستند، ممکن است به مکمل پتاسیم اهمیت دوز بالا نیاز داشته باشند. ممکن هست عملکرد سلولهای همین حوزه‌ را مختل نماید یا این که بهطور فیزیکی به ماهیچههایتان زخم بزند. اهمیت همین حال، کارایی ضعیف همه تنها علت هیپرکالمی نیست. این مادهی معدنی در کنار سدیم امداد می کند تا توشه الکتریکی بدنتان تنظیم بماند و همین همان چیزی است که برای انبساط و انقباض و کارایی بهینه عضلاتتان احتیاج دارید. گهگاه زمان ها به دلیل ورزش شدید به این عارضه مبتلا میشویم؛ گهگاه وقتها هم همه چیز خوب به لحاظ میرسد البته گشوده نیز گرفتگی عضله‌ها یا این که به عبارتی اسپاسم را تجربه میکنیم. به همین عامل می باشد که به گرفتگی مداوم ماهیچهها دچار میشوید. اشخاصی که از این داروها استعمال می کنند ممکن است نیاز به محافظت درمیزان اخذ پتاسیم خویش داشته باشند. اگر عضلههایتان در روز یا این که شب بهطور مکرر میگیرد، ممکن است علامتی به جهت کمبود پتاسیم باشد. همینطور در رخ مصرف دیورتیک ها، که داروهایی هستند که دفع آب از تن شما را ارتقاء می دهند، ممکن است پتاسیم خود را از دست بدهید. حیاتی این حال، این در آیتم بقیه انواع مکملهایی که حاوی پتاسیم هستند درستی نمیکند. یونهای پتاسیم در سلولهای حیوانی موادی اصلی به جهت زنده نگه داشتن سلولها میباشند. پس هنگامی که پتاسیم خونتان ناچیز شود، سلولها نمیتوانند بهاندازهی کافی سیگنالهای الکتریکی به نیز ارسال نمایند تا انبساط و انقباض عضله‌ها بهراحتی انجام شود. در واقع گفته میشود که حدود 98٪ از همه بزرگسالان به همین ماده دارای بی توجهاند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم خرید پتاسیم کرومات بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر