3 راهی که CIO ها می توانند نوآوری را در داخل یک نیروی کار ترکیبی فعال کنند
حفظ حرکت فعالیتهای نوآوری و تولید فعالیتهای جدید رمز و راز است که بسیاری از CIO ها مجبور به حل آن در محل کار ترکیبی هستند.


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>